Tel: 0-2348-7348
Mail: adm@labplusone.com

บริการของเรา


 1.การบริการตรวจทดสอบทางด้านต่างๆ
   - Chemistry                               -Microscopy              -Drug Monitoring
   - Chromosome Analysis            -Microbiology            -Etc.

 2.บริษัท ฯ สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดส่งตัวอย่างตรวจในส่วนของ
   - หลอดเก็บตัวอย่าง ( Serum , NaF , EDTA , Sodium citrate , Lithium heparin )
   - ภาชนะเก็บปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ
   - ใบส่งตรวจ
   - ฉลากสำหรับระบุชื่อ - นามสกุล รายละเอียดต่างๆ

 3.พนักงานรับตัวอย่าง และส่งผลการตรวจ ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ระหว่างผู้รับบริการและบริษัท ฯ หรือในกรณีเร่งด่วน

 4.การส่งผลด่วน ทางโทรสาร ทางโทรศัพท์ ตามวันเวลาที่กำหนดระหว่างผู้รับบริการและบริษัท ฯ

 5.การให้คำปรึกษาทางด้านการทดสอบ

 6.การบริการประสานงานในการจัดส่งตัวอย่างตรวจไปยังต่างประเทศ

 7.สำหรับการทดสอบที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรับจ้างช่วง บริษัทฯได้แจ้งให้ทราบถึงค่าบริการของหน่วยงานรับจ้างช่วง ซึ่งรวมถึงการรับ-ส่งตัวอย่างและ ผลการติดตาม
 รวมถึงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่จ่ายให้กับหน่วยงานรับจ้างช่วง
 

    ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการของหน่วยงานรับจ้างช่วงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 8.กรณีการสั่งตรวจด่วน ขอให้ผู้รับบริการระบุความต้องการในใบสั่งตรวจ พร้อมแจ้งวิธีการรับผล

 9.กรณีผู้รับบริการตต้องการให้มีการตรวจเพิ่ม หรือตรวจซ้ำ ผู้รับบริการโปรดตรวจสอบกับห้องปฏิบัติการถึงความเพียงพอ และเหมาะสมสำหรับการตรวจนั้นๆ
 กรณีสามารถตรวจทดสอบได้ ให้ผู้รับบริการดำเนินการจัดส่งใบส่งตรวจให้กับห้องปฏิบัติการต่อไป

 10.สำหรับการสั่งตรวจทางวาจา ห้องปฏิบัติการจะดำเนินการให้เฉพาะการตรวจเพิ่มที่ได้มีการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของตัวอย่างตรวจแล้ว

 11.การชำระเงิน บริษัทฯ จะส่งใบแจ้งหนี้เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับสถานพยาบาลที่มีการใช้บริการสม่ำเสมอ โดยผู้บริการสามารถชำระเป็นเงินสด ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน
 เช็คธนาคารสั่งจ่าย "บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด"