Tel: 0-2348-7348
Mail: adm@labplusone.com

วิธีการเก็บตัวอย่างตรวจ


 1.การเจาะเลือด
    -เตรียมภาชนะสำหรับการเจาะเลือดให้ตรงกับการทดสอบ
    -หลีกเลี่ยงการเจาะเลือดข้างเดียวกับที่ให้สารน้ำ/สารอาหาร/ยา
    -ทวนสอบชื่อผู้ป่วยให้ตรงกับฉลากที่ระบุบนภาชนะเก็บตัวอย่าง
    -กรณีใช้ภาชนะที่มีสารกันเลือดแข็ง ให้เจาะเลือดในปริมาณที่เหมาะสมกับสารกันเลือดแข็งควรผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันโดยจับหลอดเลือดพลิกกลับไปมา

 2.การเก็บปัสสาวะ
    -Random Urine ให้ปัสสาวะช่วงแรกทิ้ง และเก็บช่วงกลาง ๆ ประมาณ 15-30 มิลลิลิตร ไม่เก็บปัสสาวะช่วงท้าย ปิดฉลากระบุชื่อผู้ป่วยบนภาชนะ
    -ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ให้เตรียมภาชนะใส่สารรักษาสภาพที่เหมาะสม สำหรับแต่ละการทดสอบ ปัสสาวะครั้งแรกทิ้ง เริ่มจับเวลา และเก็บปัสสาวะไปจนครบ 24 ชั่วโมง
     &ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ เมื่อครบเวลาให้เก็บปัสสาวะครั้งสุดท้ายด้วย ตวงปริมาตรทั้งหมด แล้วแบ่งส่งตามปริมาตรที่ระบุไว้ในแต่ละรายการทดสอบ
     &ปิดฉลากระบุชื่อผู้ป่วยบนภาชนะส่งตรวจ พร้อมทั้งระบุปริมาตรทั้งหมดในใบส่งตรวจ
    -สำหรับการตรวจทดสอบ Protein, Creatinine, Calcium, Phosphate, Uric acid ,Glucose , Sodium, Potassium , Chloride ให้เก็บปัสสาวะไว้ในตู้เย็น 4°C
    -สำหรับการตรวจทดสอบ VMA ,17 oxogenic steroid ใช้ 10 ml. Conc.HCL เป็นสารรักษาสภาพ

 3.การเก็บอุจจาระ
    -เก็บอุจจาระ ใส่ภาชนะทึบ ปิดฝาให้เรียบร้อย หากอุจจาระมีมูกเลือด ควรเก็บอุจจาระส่วนนั้น ปิดฉลากระบุชื่อผู้ป่วยบนภาชนะ

 4.การเก็บน้ำไขสันหลัง
    -เก็บในขวดที่ปราศจากเชื้อ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการทดสอบ ปิดฉลากระบุชื่อผู้ป่วยบนภาชนะ
    -กรณีส่งตรวจเพาะเชื้อ ห้ามเก็บในตู้เย็น

 5.การเก็บตัวอย่างเพื่อการเพาะเชื้อ
    -เก็บตัวอย่างตรวจให้ถูกตำแหน่ง ก่อนผู้ป่วยได้รับสารต้านจุลชีพ
    -เลือกใช้ภาชนะ หรืออาหารเลี้ยงเชื้อให้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของตัวอย่างตรวจ เช่น
      * หนอง เสมหะ ปัสสาวะ Body Fluid ต่าง ๆ ใส่ในขวดปราศจากเชื้อ
      * เลือด ไขกระดูก ใส่ในขวดเพาะเชื้อ
      * ตัวอย่างที่เป็น Swab ใส่ใน Stuart transport medium
      * ชิ้นเนื้อ จาก Biopsy , สาย Catheter , Dialysis Fluid ใส่ในขวดปราศจากเชื้อ

 6.การเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจโครโมโซม     -น้ำคร่ำ เก็บโดยวิธี Amniocentesis จำนวน 15-20 ml. บรรจุใน Syringe หรือภาชนะปราศจากเชื้อ
    -Cord Blood เจาะเก็บโดยวิธี Cordocentesis จำนวน 1-2 ml. บรรจุใน Syringe หรือภาชนะปราศจากเชื้อ
    -Heparinized Peripheral Blood จำนวน 3-5 ml. ใส่ในภาชนะปราศจากเชื้อ

 7.การเก็บตัวอย่างตรวจทางพิษวิทยา และอาชีวเวชศาสตร์
    -ต้องมีการเตรียมภาชนะเป็นพิเศษสำหรับการทดสอบแต่ละรายการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากห้องปฏิบัติการของบริษัท ฯ

 หมายเหตุ
    -การตรวจบางการทดสอบต้องระบุเวลาเก็บตัวอย่างตรวจด้วย เนื่องจากสารไม่คงที่ตลอดทั้งวัน เช่น Cortisol     -การตรวจทางด้าน Serology สำหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียบางประเภทจำเป็นต้องมีการเจาะเลือด 2 ครั้ง เพื่อการแปลผลที่ถูกต้อง เช่น Widal Titer , Mycoplasma Titer     -การตรวจทดสอบ Therapeutic Drug Monitoring ควรเจาะในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Theophilline ,Digoxin , Phenytoin