Tel: 0-2348-7348
Mail: adm@labplusone.com

การเก็บรักษาตัวอย่างตรวจหลังการทดสอบ


  ห้องปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาเก็บตัวอย่างหลังการทดสอบ ดังนี้

ประเภทตัวอย่าง
น้ำเหลือง
EDTA Blood สำหรับการทดสอบ, HBA1c,
HbTyping, สารตะกั่ว
EDTA Blood สำหรับการทดสอบ CBC
ปัสสาวะ สำหรับ Urinalysis
Amniotic Fluid, Cord Blood,
Heparinized สำหรับการตรวจโครโมโซม
ตัวอย่างตรวจที่ส่งเพาะเชื้อ
อุณหภูมิ
FREEZE -20°C
2-8°C
2-8°C
2-8°C
อุณหภูมิห้อง
ระยะเวลา
4 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 วัน
จำหน่ายหลังการทดสอบเรียบร้อยแล้ว
4 สัปดาห์
1 วัน


เมื่อครบระยะเวลาการจัดเก็บ พนักงานแม่บ้านทำหน้าที่จำหน่ายตัวอย่างตรวจโดยดำเนินการตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ (Univerasal Precaution)
ต่อไป