Tel: 0-2348-7348
Mail: adm@labplusone.com

การปฏิเสธตัวอย่างตรวจ


 1.ตัวอย่างตรวจที่มีการระบุรายละเอียดไม่ตรงกับใบส่งตรวจ

 2.ตัวอย่างตรวจที่ไม่จัดเก็บในภาชนะ หรือใช้สารกันเลือดแข็งไม่ถูกต้อง

 3.ตัวอย่างตรวจที่มีปริมาณไม่เพียงพอในการทดสอบ

 4.ตัวอย่างตรวจที่เสียสภาพ หรือมีสิ่งปลอมปน

 5.ตัวอย่างตรวจที่ไม่เหมาะสมกับการทดสอบบางรายการ เช่น
    - Hemolysis ไม่เหมาะต่อการตรวจ AST, ALT, CK, Calcium เป็นต้น
    - Lipemic ไม่เหมาะต่อการตรวจหาระดับไขมัน
    - Clot ไม่เหมาะต่อการตรวจ CBC เป็นต้น

 6.ตัวอย่างตรวจที่ไม่มีการติดป้ายขี้บ่งรายละเอียด เช่น ชื่อ - สกุล

 หมายเหตุ
    - ห้องปฏิบัติการจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธตัวอย่างตรวจ
    - กรณีที่ผู้รับบริการรับทราบการปฏิเสธตัวอย่างตรวจ และมีความประสงค์ในการยืนยันการส่งตรวจ ห้องปฏิบัติการจะบันทึกรายละเอียดของการยืนยันดังกล่าว ในแบบฟอร์มของห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการส่งตรวจ