Tel: 0-2348-7348
Mail: adm@labplusone.com

การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการเก็บตัวอย่าง


  ตัวอย่างการทดสอบบางรายการ ที่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวผู้ป่วย ก่อนการเก็บตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลการตรวจทดสอบ

การทดสอบ
Aldosterone
Cholesterol/Triglyceride/HDL/LDL
หรือการตรวจอื่นๆในกลุ่มไขมัน/Insulin/
Growth Hormone/Folate/Homocysteine/
Trnsferrin etc.
AST (SGOT) /CPK
Cortisol
Thyroid Function เช่น T3,T4
Occult Blood
Urinalysis
Urine VMA
Phosphate&Inorganic Phosphorus
คำแนะนำในการเตรียมตัวผู้ป่วย
ผู้ป่วยอยู่ในท่าตรงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด ควรหยุดขับปัสสาวะ ยาลอดความดันโลหิต และลดอาหารเค็มก่อนเจาะ 2 สัปดาห์
ควรงดอาหารก่อนเจาะเลือด 10 - 12 ชั่วโมง
งดการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อก่อนการเจาะเลือด 12 ชั่วโมง
ภาวะเครียดและเจ็บป่วยมีผลต่อการทดสอบ
ควรหยุดยา Thyroid ที่ได้รับอยู่ 1 เดือนก่อนการเจาะเลือด
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ไม่สุก งดยาชนิดตามแพทย์สั่ง
ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้ง เก็บปัสสาวะช่วงกลาง
งดรับประทาน กาแฟ ชา กล้วยหอม หยุดยาแก้ปวด ยาลดความดันโลหิต ก่อนการเก็บปัสสาวะ 3-4 วัน
งดอาหารหลังเที่ยงคืนของคืนก่อนเจาะเลือด และหยุดการให้สารน้ำทางเส้นเลือดที่ผสม Glucose ก่อนการเจาะเลือด
**หมายเหตุ**

ผู้รับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดของการเตรียมตัวผู้ป่วยสำหรับการทดสอบที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น ได้ที่ ห้องปฏิบัติการของบริษัท แลปพลัส วัน จำกัด