Tel: 0-2348-7348
Mail: adm@labplusone.com

คำแนะนำในการกรอกใบส่งตรวจ และนำส่งตัวอย่าง


 1.กรุณากรอกข้อมูลในใบส่งตรวจให้ครบ

 2.ทำเครื่องหมายระบุชนิดของการทดสอบที่ต้องการส่งตรวจในช่องที่กำหนด

 3.ระบุวันที่ที่เก็บตัวอย่างตรวจ กรณีที่ต่างจากวันที่ส่งตรวจ

 4.กรณีที่เป็นรายการทดสอบที่มิได้ระบไว้ในใบส่งตรวจ กรุณาเขียนให้อ่านได้ชัดเจน

 5.ชี้บ่งตัวอย่างตรวจโดยการระบชื่อ - นามสกุล หน่วยงานที่ส่ง รายงานที่สั่งตรวจ และวันที่จัดเก็บตัวอย่าง ชื่อผู้สั่งตรวจและเก็บตัวอย่าง (ถ้าสามารถระบะได้)

 6.กรุณาแนบประวัติผู้ป่วย สำหรับการทดสอบที่ต้องการประวัติการเจ็บป่วย การได้รับยา

 7.กรณีที่ไม่สามารถนำส่งตัวอย่างได้ทันทีหลังจากการเก็บตัวอย่าง กรุณาสอบถามวิธีการจัดเก็บตัวอย่างได้จากเจ้าหน้าที่ห้อง ปฏิบัติการของบริษัทฯ