Tel: 0-2348-7348
Mail: adm@labplusone.com

เกี่ยวกับเรา


            นับแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน การให้บริการทางแพทย์และสาธารณสุขมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และเพื่อให้การรักษาพยาบาลดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง การบริการนี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านห้องปฏิบัติการ ในการตรวจทดสอบตัวอย่างตรวจต่างๆ โดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ในการเลือกใช้วิธีการตรวจ และเครื่องมืออย่างเหมาะสม รวมถึงการควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

            บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด ถือกำเนินขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2525 ในนามของบริษัท เรดิโออิมมูนโนแอสเสย์เซนเตอร์ จำกัด โดยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ ได้เล็งเห็นว่าการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เทพ หิมะทองคำ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเอกชนทางการแพทย์ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจทดสอบด้าน Radioimmunoassay ที่ภาครัฐไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ เมื่อบริษัทฯได้นำการตรวจทดสอบด้วยวิธีการทันสมัยอื่น ๆ เข้ามาแทนที่การตรวจด้วยวิธีเรดิโออิมมูนโนแอสเสย์ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด ”

            บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด ดำเนินการให้บริการตรวจทดสอบสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ ทางการแพทย์มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 25 ปี ด้วยความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการบริการแก่ลูกค้าอย่างจริงใจ เพิ่มประเภทการทดสอบที่หลากหลาย มีการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย เลือกใช้วิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ มีการควบคุมคุณภาพ และจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 15189 ซึ่งบริษัท ฯ ได้รับการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลดังกล่าว จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

            บริษัท แลปพลัส วันจำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยการให้บริการตรวจทดสอบต่าง ๆ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ เที่ยงตรง และ ยุติธรรม